HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์


ที่ตั้ง  หมู่ 3 ใหม่สมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  33 คน
จำนวนห้องเรียน  7 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอุทัย เหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางพรเทวี นกพลับ ครู
3. นางชนัญชิดา เบกไธสง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.จารุนิภา ลาภเจริญ ครูผู้สอน
2. น.ส.เบญจวรรณ นกพลับ นักการภารโรง

แผนที่