HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสระซาง


ที่ตั้ง  หมู่ 5 สระซาง ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  24 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  65.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางภู่เพชร บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายปฏิวัติ จันทนุกูล ครู
3. น.ส.โชติกา อึ้งประภา ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเพชรเพ็ญ ศรีนาคา

แผนที่