HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก


ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  101 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบัญชา ชิณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ดาหวัน แก้วแผ่ว ครู
3. นางกรรณิกา ทองสุทธิ์ ครู
4. น.ส.ณัชชา ทิพย์พันดุง ครู
5. น.ส.มะลิวัลย์ จงจิตชอบ ครูผู้ช่วย
6. น.ส.กิตติยาภรณ์ คงสิน ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.กัญญา นาเพ็ชร ครูผู้สอน
2. น.ส.แพรวพรรณ จีนสูงเนิน
3. นายวิเชียร เครือผือ

แผนที่