HRIS@Korat2

โรงเรียนเพชรมาตุคลา


ที่ตั้ง  หมู่ 13 บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  92 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  22.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนิรันดร์ วัชรินทร์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางพิธพร เกษมศรี ครู
3. น.ส.สุพิชฌาย์ รักษาทรัพย์ ครู
4. น.ส.สมใจ สืบปรุ ครู
5. นางสายรุ้ง ประดิษฐ์ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางวัชรีพร ดวงกันยา เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่