HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสระมะค่า


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านสระมะค่า ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  85 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  25.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางธนิตา ปัดตาเทสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางศิริพร ขันดี ครู
3. น.ส.อุลัยวรรณ แสงสุระ ครู
4. นางนิฏฐานันท์ อบทองหลาง ครู
5. น.ส.นภาพัฒน์ คุ้มหมู่ม่วง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายทักษะ วีระศร เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นางจิรัสย์ พรมหนองแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่