HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านยอกขาม


ที่ตั้ง  หมู่ 5 ยอกขาม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  65 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสิทธิพล รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายฉัตรชัย สงทามะดัน ครู
3. น.ส.นวลพรรณ กลั่นหมอ ครู
4. นายวีระวัฒน์ สุขทองหลาง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่