HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี


ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหัวอ้อ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  44.50 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.70 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุรทิน โตหมื่นไวย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายสุธน พงศ์สุวรรณ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. ว่าที่ร.ต.หญิงอุไร ปินะกาเส ครูผู้สอน
2. น.ส.ภคมน คำมะเริง
3. นายพิจิต ปัตเทสัง

แผนที่