HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบึงไทย


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บีงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  0.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.บุญเรือน ตุลยติธรรม ครู
2. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ครู
3. นางจำนงค์ อดีตรัมย์ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางธัณย์จิรา ลีนามวงษ์ธนัน ครูผู้สอน
2. น.ส.วนัสยา จุกกระโทก
3. นายอัด เลิศประไพสกุล

แผนที่