HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านสมสะอาด ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  62 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายประสาท แป้นนางรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางธิดาพรรณ สายรัมย์ ครู
3. น.ส.จุฬารักษ์ หนุนกระโทก ครูผู้ช่วย
4. น.ส.ประภาภรณ์ จันทรทีประ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปฏิภาณ วาปีทะ ครูผู้สอน
2. นายธนกร ปั้นสันเทียะ นักการภารโรง

แผนที่