HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองไทร


ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  61 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางจำนง สุวรรณโคตร์ ครู
3. นางกรองทอง พุ่มพวง ครู
4. น.ส.ภัทรนัน ลาดนอก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชูชาติ สำกลาง

แผนที่