:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2559 บ้านละลม เหรียญทองแดง/การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1itgIfzcOwBTIKyXXOvSdGSHOJASUQgj6) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านละลม เหรียญเงิน/การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1czmsntoYWoCFHxcNtZ31sOnWxqLufld6) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านละลม เหรียญเงิน/การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่(๔บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_mFwRKyGt4EtdJI-GIqI2OxM6gRIMsKQ) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านละกอ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UQT0YUQMtyAd_OSE3aUs2PmzEOZ8k9Z1) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านยอกขาม เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fifvkvqwU97SGGTyj8TSUAWGJCLbX5UO) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านเมืองพลับพลา เข้าร่วมงานสัปห์ดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xYyGs8TpamHvmSiak9auCd_E8u4urcCT) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านเมืองพลับพลา เข้าร่วมงานสัปห์ดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=110IXgiwXhq3scOcAFSQTNfohgPZ43Mex) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านเมืองพลับพลา รางวัลเสมา ป.ป.ส. /ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Jy3SLGIH6_NG8UwY2Xk5lLcSF1ZKl-fF) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านเมืองพลับพลา รางวัลเสมา ป.ป.ส./ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cfVMIw_HcLHglvk5ZHUhcEpWvU_4r7Ea) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านปอพราน สถานศึกษายอดเยี่ยม ต้นแบบปลอดขยะ Zero Waste School ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Nm2p__8WYxwAcBA4h8en9EX7NeYkR_nj) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านปรางค์ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดเลพงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นฐานที่การศึกษา ครั้งที่ 66 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12z5pGZjp-WjXybnTyZ3ez95hi9MF0xqw) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านปรางค์ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16CQLh41cAhib4EFzW7FMOifgvLuZgANJ) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านปรางค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BYRl4ZqgmxC7rPxEPaUiqMi0q4y3m0Ey) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านบุกระโทก ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1i1yE6Cz43uryyhH3VpHEdGW3xdY3jwhd) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์