:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองกก การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ayqbxGJRIYu_s6J1rY4cu3LHt6h4PjHK) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองกก โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ผลคะแนนการสอบ O-NET ชั้น ป.6 สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1caR-dCm6whB7fdCrZ4jpxqhZCsoa5tr9) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Vg7PlVzM0s4QArF_UEyzoFgPzrxk73kJ) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านสารภี กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1 -6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Iq5WHLXrt0wIMmNOfgTZ96z6h_ejYh6) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านสารภี กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษระดับชั้น ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1zkC01V3TVGONrVsqvMc8YTSuiDbL8fSy) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านสารภี กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ป.1-3 ป.4-6ม1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1h3RsPolp2JR-KsFPeq8Rjt2kgUxCdUQc) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านสารภี กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dcwYc0msiEbm3ccJ2Zj20IZ1OJplQyzO) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านสระมะค่า โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nuU2Y1ShS6j_VEepI02sGQY0MnLZEMyx) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ชั้นป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WkMmdmrZk4qYwLlWNnAIYVT5xUWPUoAL) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gyk2h04kjW5vs4v3N8E58ct2_8c8p52W) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KupnatSW4OaTKBMTjdOEqyBY9STYwERQ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4 - 6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hwtEzGVVrkrmAO9zO1g7_k5iN8Rv3WjC) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านสระมะค่า สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yd8BtPPHh6JWdUc4lOjNlLnxxYH1Uw5E) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านละลม เข้าร่วม/การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_xx4VfSzmWudVye-cOJWixnqpA2r4-qP) สพฐ. ไม่พบไฟล์