:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2561 บ้านหนองปรึก กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองปรึก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองปรึก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองปรึก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองขามน้อย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1K4BGTSVrQJa3LEhuXgnYqbn1D9a491U5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองขามน้อย การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1HO7g3NudzZqwkV5DP1uL9S8hNiiGZJea) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองขามน้อย การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.๑-ป.๓ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t5lKBI8qOJSG9_LSZCocekyBAgOcRb89) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองขามน้อย การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1s-0srq3BBVcQGpiG1_Z95tB_5Td-5hmV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองขามน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1O_T3PQjK5bOU2hHURNNDAGcc4Y2lsRuN) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองขามน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BDHvQodu_OjaqXaoSTMvUcMNmMjIfdjI) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองขามน้อย การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ปง๔-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1d7znqkzhaue5WueHSbj5Kz_eBogUG6l5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LcIYXAfgdA6o7GZG-ab9hqPEFYiN77KT) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tPhz34x_-dE2OqpL4fD6ZdkKbJYSynZY) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 โคกวังวนวิทยา รางวัลเหรียญทอง เป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N1Oszh-hcRkv1NC-l73KpIPl1BwyDdnl) สพป.นม.7 ไม่พบไฟล์