:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหนองบอน ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Nbam3A1ahu8gQQjG1CVz6iYbqlKQOkXc) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหนองบอน ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-5V4NZBSi7Wli4sROY80jx1ll-mEox1W) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองบอน รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jWuGxQsVLDUPQ115pgINHP4Z5KDdxjIA) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองบอน ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CDWiXa1qve-QF4PBTnXVYCBzUM-F52Xl) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองนกเขา ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น โครงการโรงเรียนสีขาว (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MWoOKSfoZr30skjp92J6iDz_qE4L4Gvb) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองไทร แข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือระดับเหรียญทองแดง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TzXOQECH3OPXb_L7yGus1Mf902zN5lC6) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองไทร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองแดง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17Z5XfdTjZ9ciwTniZOoXs_BqxR5IVBys) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองไทร เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IEC0NlbHndU7xrlYuwR9Dk58Z_DwGsXC) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Z4vxiuKqrIVkU6lIrBS6-Yjyx81-9o9j) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองชุมแสง เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CQ-OrKsHuhnvWP_TJ7i_lI4od3cC9f2e) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองชุมแสง เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19JXXYMFt2nB7DBqiAw2iBuulfOgMI3LF) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KiCIcMR2lc9WmnyQ5CzmJh3PXxK-xu4s) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองกระทุ่ม บ้านนักวิทยาศาสตร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KEzy44NaLgUzK3Nwj6f-rWiMkoJVjBLg) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองกก โรงเรียนที่มี (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QtN5-pSxMMz2faGkGrP8-hG1im398pPp) เป็นโรงเรียนที่มี Best Practice ระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไม่พบไฟล์