:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองไม้ไผ่ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง (สถานศึกษา) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14yuuz2cyeR7FAEO1W3iJMuIhYfPSbVbS) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองไม้ไผ่ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1d5ZF2N30xx326M7W7HqEG9hKTOdhmfEZ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองม่วงใหญ่ รางวัลสถานศึกษาพอเพียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Q1deMzCiAieK3gmvQ9lrrqxuKS_b6GHo) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองม่วง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1x_2hTS9qj_OLSl_5qjER0uNIk7IswVKD) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหนองม่วง ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LtdMjMFGFbcf12Umr-lkKc72r4HgA609) สพป.นม 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T6i1iizNOUyvEyDBQHenqeUpQ8rIOipH) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uGikjgYOrnXlZCeKkTqQp3Azp_BCXGhb) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uctQSaetQm10HOA05JFMYYbm92csTswP) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k2-ufSnHRrakqcalp1TQQtlV3IdivRut) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองไผ่ ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GDdNWgWMZGMwe5ugMmvU96xujnFVrH_V) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองไผ่ เป็นผู้ส่งเสริมพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยะดับประเทศ ปีกา (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LBaVBFEstgWXGcu4y9n9Wd4kOr6T5hms) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองบุนนาก รางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Hp2SBA4E8lqZVTRctNME2kr_o5pz5IOX) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองบัวกลาง กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1szlzDJ4mIIIFEYCSQ_FILwJ0kX1Yeyk8) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองบัวกลาง โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lTL_zZHEpqfXPGoV-d_i3OlXxng8Sl_u) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์