:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ny3nU8-FDbvoSq6D7quq3NftR-sfqbpw) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tB31LW9fEXpEEzr2wD5A34z2yxBny9iC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vN3qhsFUEvFgX-ihwUYAA00Q9W19WRz9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EOj8zLo3vCLq8uhqV4UvtjL2ZcXrmS1-) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหนองสะแก ผ่านการประเมินโรงเรียนแกนนำมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ระดับยอดเยี่ยม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VjTicDxg9gh_SLTUc7QEKplorPFZvIzM) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14fulRlK4ysDmtKs3LDTVd5Klm6Pl9NZc) สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองยาง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hC5XaqGuEp9aiclHgmW5WjRx5WZeCXlf) ศูนย์เครือข่ายโชคชัย ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองยาง อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZQRiVBBtWKahSS2MxUs4Py-5OUU-62c3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองยาง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CJ5KEPTL2dM6rwmULTu-Gld1MlifMj0t) ศูนย์เครือข่ายโชคชัย๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองยาง การประกวดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wMd34UzDFUavp-GyBjOR-qEExUKd4E3F) โรงเรียนสุรนารีวิทยา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองยาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพํฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-HHdKZWt01EII70bCPJur_NmlZZtDfD_) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองไม้ไผ่ โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iGENzGUKl_nkZ66Wq5QHfncxAedSx36T) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองไม้ไผ่ โครงการห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1HQtjUmtW3Nki99YQzcCAL2oHrD-_sWCh) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองไม้ไผ่ ห้องเรียนสีขาว / แผนกสีขาว ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WIYbRsJ__c26666zII5T5WmeL2kBrnmK) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์