:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหลุ่งตะเคียน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DnOvj0_mPPXKfT7tqbg6M8mYi9fZ-CIS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองหัวแรด MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KNHfqltY9JqWl6h96dG8XMh2TeJ6Ocjb) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองหัวแรด MOE AWARDS สาขาเทิดทุูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oBsEuFx03HryHjnMHqrZnjWB3ighqEZN) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองหัวแรด โล่เชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการ สาขาคุณธรรม จริยธรรม (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ciUPA5JC08nILfdudBM7EOIJuOqgftla) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DGitVmqWIufqGEJYjhRp52UH3DNNzT-n) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=108sTIfBbjd7M-TaR7aUMJDXGFLavyeGf) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bCCqDD8F-PQrghoJqM8RTxb3tHfi96YK) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Rmf1wRMcJroJ96Un9faF6p8XwBFUrWs3) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันประดิษฐ์ของใข้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10DKwJh4ah482kqjL_J9bdduyH-DRCVeA) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gYt0O9eEBtHWnHA0n8anmaR-UhVV5Xbb) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก แข่งขันน้ำริก ผักสด เครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12lEVTvRV2RUMg5mYK_hhUmtWsPjQrQRY) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GvmGHFlVFK_7AwxRxOI1Y_MYBYRnq0mF) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1V8P4HIakk8rnVsmJOmI_ypIARD99232l) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองสะแก การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13OUPQdf-mTD8886kDTcwml-h1H1GqkF0) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์