:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2559 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RDvRmd6heXJ4gMKuaGpjmNNmfzRNwMPg) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหินดาด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1v6WMiIkS8XqNusKknPUbbwM4exMu09LI) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหินดาด ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tW6Ndd5th49jXKw5l5Pbr6uNv4vrLAUD) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหัวทำนบ โรงเรียนบ้านหัวทำนบได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1WSJoc_96q45JbSON31RjFgMOLEmaPq3M) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหัวทำนบ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1I9szqBM3RnEtsfAxlffq_9Xh-5TRji9_) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหัวทำนบ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SSXzgknwuD5RDlAIDE_ASWvU_3kaCxwy) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหัวทำนบ โรงเรียนบ้านหัวทำนบได้ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ. ครั้งที่ 5" ปีการศึกษา 2559 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19XIK-S16QK9imCFIcn_55NbKnndefajV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหัวทำนบ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 "สถานศึกษาพอเพียง 2558" (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-tQjSeXLdoTdRyxFMVtgjmG4W48jpYsY) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหัวทำนบ ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k8uR1U-sZmlNjH0y4or7QE8I6engXJqv) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหัวทำนบ โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-69_6AQ8vgvp2Voyaeq6fTJaa0Gk7Eb_) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยแคน ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.3 สูงกว่าะดับปะเทศ (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nYAQZ5lr3pYvJwimRIJ7gAMLTEmtmZ5l) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยแคน โรงเรียนดีประจำตำบลแบบยั่งยืน (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1o_5AZ9GKS0g0DQTBzI21-BDRcwDv_6c_) สพป.นม.เขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองหัวแรด สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_R5tkY1oII5EP6khCkDP55Up_gbaUDDV) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองหัวแรด สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kA571E0GJdSym_hNrm1CtNzANy0y551X) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์