:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FQXjGDMnBLuQ7XQk6BEggmFX3dYHU5LH) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yzSzz4GkyRvHYozXy9WKlTgivQsMrCYW) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1b0TmkGkt5ttAk4aWCxvU_Z-tXI47RYPq) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ระดับชั้นป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XDr1k4Mg_MnLkq0xkjFjXcSXWJYF2gNt) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZdX2Qw3_VixpeIkX6vLPwCuAhtO4jIDg) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dfg9hr5-G8QuyU4xtInVptL5QWXzeXqj) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CZbXHLyDl1Zn-5rxFR1-VDys0dTxi8Hc) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองไม้ไผ่ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15_WQCVPdwg3SIsrkQe9Mciioj9heNws_) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองม่วงหวาน ได้ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12FWrssnAT79kCZU0hdK54mcWtI28_zj_) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป. ๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uuqqlRjZhtcMakhLouPSfJ76F1vz77eI) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองม่วงหวาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vn92_jsdrEBxwn7MZD7q6nuXNmMWtq5v) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองม่วงหวาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่๖๖ ปีการศึษา๒๕๕๙ก (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1A0XBmCu2KteuMNF7bUkYbXxz9wXv48qt) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาาน กระทรวงศึกาาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองไทร ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมหุ่นยนตร์กึ่งอัตโนมัติระดับเหรียญทอง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BxWq2vuahO3MuuY-kh91sr6RzSTl3r7N) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 บ้านหนองไทร การแข่งขันหุ่นยนตร์กึ่งอัตโนมัติระดับเหรียญทอง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CUY8A33B75ep8MMogDDTzmPTVmNM4ZUy) สพฐ. ไม่พบไฟล์