:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2559 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ เสมา ป.ป.ส.ระดับเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1moZNM32iHJWbFgyw4_u49ow4tjV6MgKY) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1x3ZTPky9Wpm5b2sqMgYS5jC1jd7znBW_) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 ภูทองวิทยา ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GbfmZ89epH0OoryRmjTMYlFHd816kj7Y) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)ระดับชั้น ป.๔-ป๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CyAsiqGBlZhsGqouj2oCR_3d2k-wa8RH) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านห้วยปอ รวงวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vtVzJoB5gmfP3FFimhUNyoY_mVEu_bho) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระรัดเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nyncTsEVSaaZkHEi5Sm3X3ho0gI0TyYN) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10TAbihLLYnYchEr1JM0qyoE7OPDhqVSg) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MfLRiWfpaLtij1wq3i5jlZPgSSNZ0CNE) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VgAaL8-8yMiArwvsm14rYxHMHg7PY8s_) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ILP4K5Q6BW7PqbHD01QhzBEMmSsv33Oh) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1n3yZCEXkwC0rPVDzgnrtq5klpSkWMCXj) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PC2ecM6-vxFL92ain7fdlc7Bv_zHG1B6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้นป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1utdF7mRvkVvs4RmG8BmWhvqadQK7XDff) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับเหรียนเงิน กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1a-i18Y6unBVWOJE20jrOfRNaOR4SO22n) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์