:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2559 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1I0QoqnJdAn7CBPmdfKC-FoX3y0WITVbH) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aNm2FHj5t7YHdK7KxTRN00Fko_j_OPon) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดหนองพลวง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KPLyQdcdbzyrvNuo0Cm6LsshiGE4Doi5) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดหนองพลวง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1r-TBwZj-kv760gXsMxWZjTkWPsMBJtJO) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1L0yTNHWNH47CZAlnCSSyh6AT_xWJw6Bj) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 วัดหนองพลวง ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uMn3K2iyu9ucmC5-R8mBGxwzlsZMZ4i1) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 วัดหนองพลวง โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับยอดเยี่ยม กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1woa-QVoaqOBo841Z3qQRcUppoLa-jAUl) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 วัดหนองพลวง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1J2uZV_INmeHZteYq06w4HMftBoQPloxp) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 วัดพะโค ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZOS_eLGLZk0OnBko8HVqsHHoDPB9e9dI) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 วัดพะโค บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=198HsTzzHbk-Ni-qWJnXOPYx5cmW0D0LC) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 วัดพะโค ได้รับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19SpVyCgdUMvvvBKGz8PG_Q30gIzp70-X) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 วัดกุดสวาย ครูดีศรีโคราช (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CBwhtwWgqIO737-ZBlyHc0diu6E2D6Ak) คณะกรรมการจัดงานวันครู จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ เสมา ป.ป.ส.สถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13Pe4tLRiPoEPx9WA8HKxmvyiLEq72Isk) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ เสมา ป.ป.ส.ระดับเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qyiQnwG2whN6Cke2RY0xqd-w1Per6LNA) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์