:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2559 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย โรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปี (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1to3v6MBaWBpmIdTeGJCM4t58iZRnQmma) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XX1HQ3c5WV6lkXbziu3jcmPNqeu6a9AX) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนำร่องในโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริม PLC (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1C1-YnTyjVPA_P9u7WIrFo1PBKjIDA3Jv) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16YH3QmuD4o91DbqdhMnaBI_8P2bLM-sc) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองสะแก แข่งขันน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Zzhgv56Q_DKkvbg8Ga8Z8OgStUVZYA_-) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 วัดเหมสูง รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษสีขาว ปลอดยาเสพติด (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BNbOPPOzFBu7S4qCSevaLMf6bzEHhlwW) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 วัดเหมสูง ได้ผ่านการอบรม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VMDF668cubVYO-e2xhCARuOLfdfcd82p) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดเหมสูง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IAtnpAb8Sr934GErWcyjkAolO7Q74-VM) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดเหมสูง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Nmc6zIawNXPKakzqwMpZYd9IGqWaSrg0) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดเหมสูง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17AdM_47W9xLloMi4PCZ4R0b3RrxvCfK5) สำนำกงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวจศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดเหมสูง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันกระบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1oIpJ8tJW3UQZI3qeiOhvpA663j_BeB6p) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k_DJjSTmsLCZ8Bt5wVI6A6Y9B-ENFyJ-) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LLkGpwXxVYopCHGL5L-4vIZpCoOXolHm) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kInHp1mDMafvIPlWfOcSSdcNXc7XY4YT) สพฐ. ไม่พบไฟล์