:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับนานาชาติ 2561 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 (นางนฤมล เพประโคน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 (เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลทามูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 (เด็กหญิงสิริวิมล พลทองมาก) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านดอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับ ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (นักเรียน/ครู) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านดอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทยระดับ ป.1-ป.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (นักเรียน/ครู) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านดอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันแอโรบิกระดับ ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (นักเรียน/ครู) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านดอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (นักเรียน/ครู) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านดอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (นักเรียน/ครู) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 (นางนภสร จิตรพิมาย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 (เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริกุล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองปรึก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้นป.1-3 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองปรึก กิจกรรมการอข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นป.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองปรึก กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นป.4-6งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองปรึก งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3 (ครูและนักเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง