:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11cv988eTk2aGSwtk-f1bL4Ww1xOANyaA) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XimwJX7wB7K06hGrl_v2AIPPUZcnaBuo) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16tmKalsacTGJd23sstBrV1OK9oa8Lc0v) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mc2PLCfviVeEuWTicy_b--_1_RvqEvU_) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา เสมา ป.ป.ส. (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SFFM1hjgoCZUvcsDXVPIjdxZfoxsB-B0) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eUrzknZdy6nkQQmKYOhkuUkLJON_GgRv) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา เสมา ป.ป.ส. (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lfKWG8QUMguMLmdgTuT5IIFfEUsdhrLO) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jQKGlt54OJ21mtZ-CdQFmDGk2PnPqCjZ) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 อำนวยศิลป์สารกิจ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eK49HYWmnqWtk4ap5j3DwFBZEWjNLSgf) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 อำนวยศิลป์สารกิจ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทหญิง. ระดับชั้น. ป1-ป6 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PDfWJGSOWqo3rweR9VOtYj7FaJaqLgl2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2559 อำนวยศิลป์สารกิจ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kV35fhwy_-dRdecCiH7i9uPX4oEbldpD) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย เหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมงานประดิษฐ์บายศรีปากชาม(บกพร่องทางสติปัญญา) ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bIpmxpwXY1PDfqvqBaTMEGBDCBAWf3gb) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย เหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมงานประดิษฐ์บายศรีปากชาม(บกพร่องทางสติปัญญา) ระดับ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bdQNE7ktS8DzjnuKcNexsNG15e5jv4bO) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทสถานศึกษาดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559 (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15Nc7LPa5-Jl1nno_07-dccSa27LgV4sE) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์