:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๓ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lW3uxodK-Csm1USwT5iov80FC4Yz4Ef0) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FaRPjQWhjKaBh1Px0joH0rAkHJ_ZvQxq) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KPN14IjudSknAFuQLTI-XIuMcpWJ7ZOi) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๓ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nV1cJWtsHhLgtjh7CXQ9wQh48HQ0GXI5) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nSUdpp1q3MkS263GARto0wYzXNgmCi8X) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ ครูผู้ฝึกซ้อม กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15StGeHYIXZ9H6_yap0Kjx4RgFtfR5XJY) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uqPYOeQl5iFcAGkrRkykOZhWbl32VfOI) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rtP62mroBgVJ7Jl6O6CV89WcymW_PYVT) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RGo32Z6ZxdWQjcuXmHBMDw2SiJ8d64lP) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xH2jWAXmM82qUH6Kn7OiIMtWKXG55Pqi) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QXuT_TN-sWQ320anDtS9IwP_JkBoaM-n) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1l94jUDI9ewhLdlIIjCdDhxIrdVqBEtjo) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vPWT6w7mMUdZo2UYOD9phLdZg_MCAfPC) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 โคกวังวนวิทยา เป็นครูผู้ฝึกสอนการคัดลายมือ การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1aDmAfsymONWVlnmf7HQNQwwW-LBVmL64) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์