:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (นางนุชธิดา เบ้าคำ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมวาดภาพระบายสี นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 (เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วงงาม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2559 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (นางนุชธิดา เบ้าคำ) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2559 บ้านหนองพลอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 (เด็กชายณัฐวุฒิ สีม่วงงาม) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้น ป.1-3 (ครู) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-Book) ชั้น ป.4-6 (ครู) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-6 (ครู) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านสระมะค่า การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor ชั้น ป.4-6 (ครู) สพป.นครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2559 บ้านสระมะค่า สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ผู้อำนวยการโรงเรียน) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองปรึก โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนบ้านหนองปรึก,นายกงไกร สง่าเนตร,นางยุพิน ฟานกระโทก) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2559 บ้านหนองลูกควาย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fgz2lXZ8VXwGjh_RfyuYBsFwKk_-tThe) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ รางวัลเหรียญทองอันดับที่ ๓ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1L36E6aA6A2-BPNBkhK-jI9Mm8A8ubA4Q) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16Spx7gps-pZQxU0gezj5PIPYz1sksEUt) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านกุดโบสถ์ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1C8tR87MU_GwMPn5nToD1JM1pjEzZAF76) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์