:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านโนนเพชร กิจกรรม "การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA" ระดับชั้น ป.๔-๖ กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖o (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1trHs-cIEhl-1PEFFtNoXD5lUolpNUA6l) ศูนย์เครือข่ายโชคชัย ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2559 วัดพะโค รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินฯ ปีการศึกษา 2559 (นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2559 วัดพะโค รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินฯ ปีการศึกษา 2559 (นายดนุพล ศรีแจ้) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2559 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม (โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านดอน เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศ (โรงเรียนบ้านดอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านดอน โรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนบ้านดอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2559 บ้านดอน ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน (โรงเรียนบ้านดอน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหินโคน โครงการโรงเรียนอาสาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (โรงเรียนบ้านหินโคน) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2559 บ้านหินโคน ผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน (โรงเรียนบ้านหินโคน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองพลอง ผ่านการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนบ้านหนองพลอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2559 บ้านหนองพลอง บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (โรงเรียนบ้านหนองพลอง) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองพลอง โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(O-NET)สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนบ้านหนองพลอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2559 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 (นางนภสร จิตรพิมาย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2559 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 (เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุข) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง