:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านบึงพระ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Sc0Y7QqhWC7RwL667oi1Y3CDea_JwTg7) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบึงพระ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10qWFTFOA3w2FWIoJ-oLlt5s40LJEX7nV) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบึงพระ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15HybCYGp2Fs7I55oFsfu3_CxlSWMv6VS) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบึงทับปรางค์ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1gp0LkfDJxc-siZAwzUqxRCKG0GDBLr9r) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบึงทับปรางค์ เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1H1l5nPLzMul7U3h_EownU3LXw3kDIVtv) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านบิง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) / ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NzFDSvnX6x7J3tQgL9pNsULIWl7q2T6L) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง ครูผู้สอน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cqT3yFGVJDmuhcWam-Pe3E6etYuzx34n) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1D8fZDeHtHOtBbIU4Ne-wJEvvKuTB1rm1) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง ครูผู้สอน การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11TcDytAPO8-augmL1UvyMf8p5Jb3uLnP) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง กาแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rXXVpVEf5-FebyACh_5PIs9MQLH1UN4S) สพฐ. กะทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง ครูผู้สอน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wipnZhCq5Bb-sZx3oYcsF-vRXfuRSqEI) สพฐ. กะทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Smd6GsPruQJ4ZF0a75eQtM9sU_s6lGc_) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10V1Hveo2eUjYkWEpzd5EOLbjlBiKocMN) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบิง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับชั้น ป.1-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QaiGpOmULcanfJhQTbiAfBj1ZQccD6-x) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์