:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2560 บ้านปรางค์ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qB6T2X-VOT4zucZ0moj9f02IFIoR4obf) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านปรางค์ รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vo8IXsyz8z6Baxa-D6zdQAt6O-SWXnTo) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านปรางค์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1a5TbLTDLYlIYQZrrO2uIwu9_KifY5fgG) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านปรางค์ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ลำดับที่ 4 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vwySaBaYXiZLNmexhmzMQb-qNZRbslie) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านปรางค์ . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-sdgUhhG_3XnLwlWu6HLT22DgeNVI12L) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านบุกระโทก ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1a2OYoIQuGwajWseBZijlkieb1LrjwD6F) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านบุกระโทก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_8brJNte20bLUlyKHeiuHPPJsYO0Snah) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านบุกระโทก เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uAulXHx6i3am1anZELZ80JydHebvwRYD) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านบุกระโทก เป็นหน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QhJXRZAxGxWSCj7k9qXS8tHMq1gHeuj3) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านบึงพระ ครูดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2561 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12ZKPJCNH7VFjoP1t1hECa14MSIC8bArc) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านบึงพระ โล่เกียรติยศ ชนะเลิศการประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1drU7l_Brm_njRMC0j3WCZaDDLV7SbUd_) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านบึงพระ เป็นครูผู้สอนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EdCFGiZ_xshAT72Wrfnn2ZW9a4axr0tJ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านบึงพระ ผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CGP8EnPEek5CAKjTmFyNGkN3RWLflwze) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านบึงพระ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PBnCjaOVxNOo8BfgOrdWz2L4ygEo2tDm) สพฐ. ไม่พบไฟล์