:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1- ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15pmCkteX8LtqKYNUmfuaCMMPvapFWk8f) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.4 -ป. 6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iD7T2iiAkeU2iq3gV1KanKRFDb1qiQGA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป. 4 -ป. 6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10spgCfi1NDloJJav36JQz9QN5Q9a29EC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1djiJTzgwLViJejwys02d3gDVOTyvGUwq) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1B6iXXisdO6yaNO5glNuPHIdrLNIsv-qr) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 -ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11RHOR1m4_wBUZ0ItgnumKqjjhfHgTiYJ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10dhJR6r7GyJ9A3ok9_I0GsO89_PqN1-R) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านพิชิตคเชนทร์ แข่งขันวงอังกะลุง (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kiBYdU6fa4ubMpvoSdSzLxbx2A9J-aAl) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านพิชิตคเชนทร์ เสมา ป.ป.ส.ประภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LsCNi2EmD0BGYHgffYXDWdF5CgWlPAn7) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านปอพราน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1o05s8sgzsISR5zZ000G7AKGtTrZ-5Ljt) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านปอพราน นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AYudrlpFPK3FrNBDuElsddR_F1wl2_7R) ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านปอพราน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1jVswtOiEz8ILfdWeb_Fj_Gk8F2hogpaJ) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านปอพราน เป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาตามโครงการ จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nZrsA_oo9W4xFlzSRgr2lym8Sg9ONgYt) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านปรางค์ สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IasgA7TFOO1TlvFi8EnokqsbzL3wJJt5) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์