:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านละลม เหรียญทอง/การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11tIW9Oxd11rakH8I6Zbjm5D4mJEuAvnl) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านละลม เหรียญทอง/การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UK1AEdQDMY_UUz9FBIIKRU-J71YoSq6_) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านละกอ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15fuhTP6sVngESTIAnFZcgktrArQqs4E-) กระทรวงศึกษาธิการ นายประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านละกอ รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ดีเด่นระดับทอง (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=11YGQ7i_dG1vgoNNqiYmia4UvFXZKBVsY) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านละกอ โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านวิทยาศาสตร์น้อย (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k0X2OSvfu31K_SeTgHOXtE8c1ft9Dw2s) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านยอกขาม สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UrsYIvzJf4kbZcuBRBDyOmeTc3IgN_3A) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการท่องอาขยาน ระดับ ป.1- 3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qk8FN1Vg7yCVVtlZA4WBW1BaLqvagc8w) สพป.นม2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา เป็นครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป.1 -ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1u0D_I9aGT4LqRjVnpNzIczvTky_KGQDx) สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษษนครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียง (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ipiaW8yeEruZblmO9Kl9mf9KARre3BrQ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1n6n4A6DNr8JsJ293O_zUB_gGOk6Lktu_) สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษษนครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 -ป. 6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DsPCdlRAQ3qYNOw4U0Zw7Ki7sIezuR5l) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 -ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1paMYwULWHvsRTW62MlYNSB3VrbW3etam) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลไทย ระดับชั้น ป.1 - ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mxUvD22l4xa7pV-B5dRiV189om6VyWZg) สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านเมืองพลับพลา กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4- ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1N9cx9TBjPAcVQc3g7F3Y-0NXhQyzKI7J) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์