:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองชุมแสง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xTjdWrAQF8qB2iLDMnlGJztLT_CaEh4c) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับเหรียญทองแดง กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SWDDVVGeHhjrlQLqFDFu9njJGctaOMaq) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16EMCSda4dawFmw7djVGxeR1RJulFG8Xq) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1AoC-FTa_4KE9x8Tg1HntJfOmSuwGCh3V) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1DBdY6sJqgGCY7SuglP6hQXXXbyVqd_V8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองกระทุ่ม สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q3xPu3Y6ETOV3lgf0ixyq5uhzk5hf61o) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองกระทุ่ม ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yLIhlWeVRUSuBl4sr3ozpGRqBp77NDHT) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองกระทุ่ม ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13vPfcp5YIJJvhVpFRmGZl_ifTUzkEEci) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองกระทุ่ม ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JtNbXzwhsdT9ty7iVUwVJgSruXSSfrpS) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองกก ได้ผลคะแนนสอบ O-NET ชั้น ม.3 สูงกว่าระดับประเทศ (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1azNauHG2FmkusL1ZRjlRJqp1goq5JoMu) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองกก หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IC97v1S7VE84zIa_odjuAwmBu4m0eceB) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภทหญิงล้วน ระดับดี (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xys3uuXAxsFyMXZGrA5f8I_kGkQJKPeY) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LhJMhqjvrIdnrPCr-MzVEU-_eI__EgoC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านสารภี การขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Jp6pnJR70xKTLvu9lETmwSTngSrCCOdT) สพฐ. ไม่พบไฟล์