:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขัน มารยาทยามอย่างไทย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (นางอรทัย พรมวัง) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับนานาชาติ 2561 บ้านท่าลาดขาว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (นางสาวอินทร์แปง สมานมิตร) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 บ้านท่าตะเคียน คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านภาษา(Literacy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ป.3 (นักเรียน) สพฐ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 วัดพะโค ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 (นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร) สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2561 วัดพะโค ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ (นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 วัดพะโค ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 (นายธนวัฒน์ สระสงคราม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 วัดพะโค การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 (เด็กชายธนภัทร หอมกระโทก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 อรพิมพ์วิทยา สถานศึกษาพอเพียง (โรงเรียนอรพิมพ์ิวทยา) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ป.1-6 (นางนฤมล เพประโคน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 (เด็กชายกิตติธัช ศรีสุวรรณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 (นางนฤมล เพประโคน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 (เด็กหญิงวรรณษา คงวุฒิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 (เด็กหญิงจารุวรรณ พิมมาศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง