:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร ครูผู้สอนนักเรียนระดับเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับกลาง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MnDrCOd0PXb_8XYXAQkuMJKHiEI7knmQ) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร เหรียญทองหุ่นยนตร์ระดับกลาง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZIOPqq5sW3Bv9r0wI64BpGU2ZQOW_NCb) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลระดับเหรียญทองหุ่นยนตร์ระดับสูง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MW3C0XKuL9LpDXIx3wRKxQFdqxtyuoEh) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับสูงเหรียญเงิน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VL4OTH29Xag9imYKJiD_hIFgs-96ZFOS) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่ยนตร์ระดับกลาง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dcaBes-o57vrNIYcq-jmXxRceVcNAxpK) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินหุ่นยนตร์ระดับสูง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kbWxwQl4PRjoPh1MJKYghSi9Epe1wbWJ) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไทร การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับกลางเหรียญทองแดง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vm1zN06rD9M5Sg8QJfY_5PI1SW-ZTS1r) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BWvN8MfPjO-moXVOL1k6OpaEyFUNGUwJ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yu21yUfAp8oTlgvEk9JnxeD3pf2zamSh) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16XXdeXaofhooh9sK4rhNXVFpQJzDUvO7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eovIaFJgg63isw39FQYo3Jt0UoW0yPqY) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1b0BaaGoQJN-LX-HgBSGriy04PXX6IPCn) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KQAyekcg454i-dVFNcFJzV9MJIEXiOZB) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก การเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17gOR1NZVA_8dNd5oOrbD8QhgP1qMOctk) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์