:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition ระดับชั้น ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1d5HhaxksMy1pO5QHct_3QLsw644j6Une) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xZgOHkB4QF0H8cvgzEqpQi2UhVh-T-uJ) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองไผ่ ได้รับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2560 เป็นลำดับที่ 6 ของ สพป.นม.2 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1tOcf_8Ue4AsxmgF8TBBJ18aCTQg-J9TT) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองไผ่ เป็นโรงเรียนแสดงผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับยอดเยี่ยม (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-OiojDL36DE8C_hEbDHpYQ9ooqwiXL7V) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองปรือ ผ่านการประเมินรอบที่ 2 "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1subCi2jDlC1neFPxtJVlOKAH28mp119s) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองไผ่ เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=12DdhmfO1vFDimFPvyOTxxEyAmgq3drCZ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองไผ่ เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา2560 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VkYi6JaVATmZlUwOzxJNrZJYyqfWt_F4) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองปรือ ครูผู้สอนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TlFKpK6_nMBd77BKJsGWwNPZKCxnk5Rj) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองบุนนาก รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pn8xmbzxrY-zJPYdpGeB6z8xS582OmHV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองบัวกลาง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nXJZkf9istlTMsBeiiRkTnaXOw00yXjI) สพป.นม. เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองบัวกลาง กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-DjVI6MTjKJZOtho1gydy-FUHR4mOsaf) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองบอน ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Q8jJjRV152fq5sYrht86x9UbzzUqi4Is) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองบอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16cep-ZuMAuW2ZA8hyAJmFwEzeUVF2z9P) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองบอน ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1A6-TBNcPYgL4gux5OlYItCw-HPZmNBTz) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์