:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองยาง สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IV63QHz6WYXjC8nrWq60hCHwfZy7rFqk) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ANQBbBjoKW4cDrP_G3bHs2W5ZFULpb-y) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไม้ไผ่ เหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Kfx8n6EWstqM9QDN835I4Sfn09TXVDM8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองไม้ไผ่ สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YBWDZjay_zRYbOO9Bt_oSsvHBXqQSM1n) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองไม้ไผ่ เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qRiW1n5sdNgVuWQqiLRpNx99eq64a5g9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองม่วงใหญ่ สถานศศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eFyj-5AepRht69ByJFFdEJ0enY570BC1) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองม่วงใหญ่ หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1R_l0BPE_ydYqpn6egP7fxmzhcWiYFQiX) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองม่วง ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cAmOU0MIUitdtjgoGdt0QsT2BmOd1TsM) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19sxFknFQAF0RH3zn3sjs6zfbb9AodqRP) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competiton (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XTNl-Es5548zKYgSNS4I4sNA9Dy6v96H) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mQbV0KpMX2ZjWCYunvPJodMnKMJNJD0E) สพป.นครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เหรียญเงิน กิจกรรมปรืศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1wt4i1x5cAxyOZLug0JBx7cOTiqNex157) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เหรียญเงิน กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TaVKxuY4Wzzzt9o0MhqDguMevN0T4mz-) สพป.นครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษา Multi Skill Competition (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ldqz6507Uyb7RFa5oLvJvFEF7h8WXW4R) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์