:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18H5ZZqxcXZpw2hWPHKScHg9K65mYXKCe) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mkCX6dpUnVtqf7b8b9_btj0V2-uAGzvK) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองสะแก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการจัดการตามหลักปรัชญาของ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16Ja1Cl5zT7uuoMcLoE643_whDDKe7U3S) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองสะแก ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15vyNFW-7grYO6DmOtxnH5xDzCCUTEons) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1epfkIQFHmE7EVaVtqzIvMZscsQ3G2sKe) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1n72uRYvGBue2ticmeUn7AL6VpC4Do_zT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TGNwLmbrv_tUBJlU6IlHBIs3fy7QJcf8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1eSWxCreCFxXpLrscLZmUweUu2i-UT1i9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FlLYUxDLr0hcjZ6vBjpKCZ-FplKGic6w) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KHa2t8igMsODSLiE--VnCiCmPqe1wTMa) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GyWKxcX7c8pqSznCCyVxSURt4VotIP7w) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1FvWvUfV4qxokoJXNdTzJqal-X6_SLnNj) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.1-3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kCEe5_F_YtRYPFf1HZhR_vA0vADwTisZ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับ ป.4 - ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kTRF9kdTkKucnF_i2NildlLSGmvYiSqV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ไม่พบไฟล์