:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=109nEwX715oe0iP9DjwcgXQBAcWPjtF-z) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1NhkKBPhF-RCxN6LxiiomqO8fobxVxqFB) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม ประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YZADOE2wVoLT8UPYc4m_THWDOdMAx0Xf) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหัวทำนบ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1fHogcKTSPLmm-iTwJcYixrMw3nIsMKWb) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านห้วยแคน ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VVH4GvaFKYYFm7bW9BYMG5JvdbLPZsOb) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหลุ่งตะเคียน กิจกรรมการประกวดขับขานประสาานเสียงระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16gmEkYeRpi4YHCKIJJ1osYz1xTjL3RlL) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหลุ่งตะเคียน ด้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้น ป.6 โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CMF0mwWkpAy7Hf5WymYF6GNZ9HTCSEqk) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองหัวแรด ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1nX2SJOyDAaOyNnZrbyxZjmWF7992J_-j) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองหัวแรด เสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LmmIG3IE5T8H85AwOyBZ67uIYZP_yIlg) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองหัวแรด เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประุถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZOyXCa3DzbBb_RgFzrogHOfxupl4LhJf) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นนฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองหัวแรด เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14mizEImh72vPGIkFefKwNftfXVynPCQx) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหนองหัวแรด MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาเทิดทุูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GyZMo4CsvWhY0oecFAN00pZJmU_hIfat) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองสาย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ 3 รอบที่ 2 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uvcVVo9VjVZ7QnXvjdT2ITDvgEKY8ryr) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองสาย หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1UuuRXcA26bYevA8cNoX5PX2LZIX4PWNX) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์