:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14oQrWPL2Mk5DfkXp7FsKQehjtJP03t36) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OJ8o3PIjQx6zGPhw7SbM2JmtbH0Hxq7O) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PiI-BmYTsJRB1JFhtu_CJcEpEkZ4KZv0) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_KCO58mrPnQyj-TdEPmsGT-l0n6e7Fee) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นม.1-ม.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iGEQ-yeDT-qdbng-iiZsPBvsZ-pr4_tQ) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1m3FcGkDU3Kp2E55F5kYqGZ19STf1issL) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U_5O2OhbfzTYUCiqnF1YdVxeb6FvfKNE) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SEyeYrHRbe5Q-aaGPezMnGIAKXjTahUR) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1R_Z4AkevhwM1BFGCE7lehlQdzjYcss4m) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10O7xZqepcFrEuFgc8jvv-jxRjcD5iY9Y) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T9KsZ6a4UmlhLv4ZfOz3Sg5MyTFOCpYQ) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15bXbr20_pp7wNah6KIVK44h7PxpWktWN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1U5wBfgeejZaJPV5ltiu1fHSizfq6X0id) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหริญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1l_u3I_u-jtzeChj2JRt4R6DrCLJgFovn) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์