:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2562 บ้านปรางค์ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ (ครู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2562 วัดพะโค หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (โรงเรียนวัดพะโค) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านท่าตะเคียน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” (สถานศึกษา) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 วัดกุดสวาย รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (ระ (นายพิเชษฐ วันทากุล) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2562 วัดกุดสวาย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 (นายพิเชษฐ วันทากุล) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 วัดพะโค คนดีศรีย่าโม (นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 ชลประทานบ้านกอโจด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (ครู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 ชลประทานบ้านกอโจด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ (นักเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (นางอรทัย พรมวัง (ครู)) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (นายธนัช พัธนภาคินทร์ (ครู)) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เด็กหญิงสุชาวลี เปาะกระโทก) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ดีดวงแก้ว) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เด็กหญิงวิภาวดี แหลมทองหลาง) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2561 โคกวังวนวิทยา เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ป.1-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ (เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์) สพฐ. เอกสารอ้างอิง