:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราการร่อน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CECd3uW753QBvONZVrO2T8H-Zi_OG9T7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PJjfUJ2vvD7LDkzcQK16mYMxr6tvmtfC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 ภูทองวิทยา ธรรมศึกษาชั้นโท (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1rUWO3bmCZmh36wKzq76P2J_t_TjaAHo7) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 ภูทองวิทยา ธรรมศึกษาชั้นโท (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1PbUbf5JxjJkJRQkkilpnWIlLqS0yH1Wz) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19NyShB5mIXS5ThijVFbVmgfnlAFgUpe6) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qhke-T0cO_TVv8nsPt9ka27G2soI2KKN) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1u9XArR-yVU9gCPlEQWtPBwKwG56PsRY-) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านหินดาด รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=17bNXnitMbm8nkROBdpZJS3zkt-GUUs6l) สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านห้วยปอ ครูดีไม่มีอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1co4_rHqvpfBt_Rr_Er661B4khRhQIre8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านห้วยปอ โรงเรียนบ้านห้วยปอเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uw7Z-kYBbKpgjleuBaS2y1EeXm6DpCCk) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XSJCnuQBr9iPcM5Wv00gxAALiar-jNBT) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านห้วยปอ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_Hqrn0TGEmHjLgsQw-u3wMC9nCUcWocp) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iuS4lIkfOG53rUQIom-BV36Q-ASykR5t) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 บ้านห้วยปอ ได้รับรางวัลระดับระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q_wBwlq5FLDCW5C4Ea6eacvcZU7-vybM) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์