:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 ครู (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Svbh8MdXLll_Xf7WNKKAVJ4rc2EUbzoJ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ZxkGAvd8RW5HQgu9BBigq2__KT8o6QkW) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ครู (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1BpD6xI49I-bYReLjER8o90kJMH7G_DPt) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1TiR-HyBt85MPc0mBDItea5xcUOvqrjM-) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย เหรียญทอง การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 ครู (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xAG5T7JnZeYrvb2fcAdDuJ85Te_EkbSw) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XhpF1eBD5-5y8kCUczzWK9HpE4SyOOty) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดกุดสวาย โครงการห้องเรียนสีขาว (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k8lvakYRDR1tAu8sYwvW8MNiBwBNtVoe) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดกุดสวาย โครงการห้องเรียนสีขาว (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1i5JL2wxsZzhzaJVzvtTgj-31V0KKxhfH) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1VBaODYAHfugttM1HCEcPlt4_-JEjRFo3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดกุดสวาย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1mpOEZXp9I8FSZGx9feXtZ3tjxTDGzeqz) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดกุดสวาย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1vHlTKwYS_DkP1aCAnlj41sIbHkwwV-jL) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดกุดสวาย โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xqAfpNFikGKUFfw5uooUTD8Jzl4KY-53) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RAr_e0yWm0Iy_T2J1XQ5TWe10jw6J_Rt) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สถานศึกษาพอเพียง (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1t7YMgGG4Bf0_HL-fbCLT-MHWeyZJqBOY) กระรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์