:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_KlaaFFxdWF6OOVlpTfuppREw8Kgu9Si) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=16UTeDWNgRgHAmpS28FQ3419IRZIrUV6U) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 วัดหนองพลวง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชัั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=10vk1-YUFU5AdKDeUELZYRN2quWP5gZRM) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 วัดหนองพลวง ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yhnEYcPcE8abC2-Yl54qSu3llVQc9u0e) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 วัดหนองพลวง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1heFPqFTi9qB4D37m2gkBeDxshvW1cWEC) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 วัดหนองพลวง ได้รับคัดเลือก ร่วมประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน ด้านส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2561 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Y3_NNNGx_Xde8IIbRg5P7nmoZjqFpSMF) ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 วัดหนองนา มารยาทไทย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1elt-7zg3LLHuAyWFUMHJId37i8ojFBno) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดพะโค ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.๑-ม.๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1SCKNP3EykXa32BkHLJswcgbkumjc9lFs) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดพะโค ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1kmBaZcfWZMSwmh-ljfS154uk7ycfjeSW) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดพะโค ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1sZw7L5rvMeqXz1HDHL9gjkeLxMyjOFMm) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดพะโค ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1u97tOu_D0NgdzNNcYED0zfg1vWQybSHJ) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดพะโค สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1v8PQeX-dCjKisLG9-WQliL3139Zre7kQ) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครู (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qBHrQXes72hm5dAfZW8b865-H1RBWR2n) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดกุดสวาย เหรียญเงิน มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1YpWzXD4Zxm-sbx6bjJWDWVNh9tsC5j3i) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์