:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1CJolWKdRjFmKaRmuER5fLS-QmwNwxjWj) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ENuHRCGwrfB93CUpcjkW6RAen7omcgBT) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Zs979mrQRZ20d6GTzTJvmYXPa01z5bz5) สพฟ.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bCjx6BLWtM0sMSmiShoZu5b9JQNBL5WY) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง การแข่งขันบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1uOvxf5BKDeX-r5Ki5EgdMWbd5xZnNNoS) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Qs67wK7ZPRYaTYEbbuecDYWHt7-q3wqW) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ucL1hsD5T9a9TnPiVEohhWv9Eom_htfg) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OLZzEwEY5r9FbFFiG8ZXuHU1JPPtL5cO) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RxEqIeBo4VTjMEmlrgczbYRlMyPBY2Vy) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1g-w7qYOP6Ux1tH7fTHf8qQpiM1ccfpFs) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qD0mQbKwvXIQkbihMphoeyIQI8AOVtI_) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการบรรเลงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=18oBDhSF4CQcxRmiox3NJ83Ek9HH5kEmf) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1lCQFQy9GMHKLmr4AAUOb59bDjhVjChYB) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 วัดหนองพลวง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13H7pcZ4AvUzO5hKUdmYW0eLudjmTc2VO) สพฐ. ไม่พบไฟล์