:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2560 โคกวังวนวิทยา สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1COs8n9FtvSbtWfVtbWm0d7o7vaMe49AK) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 อำนวยศิลป์สารกิจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1RAAfFuIpiaI9JSY4yfNxgqw6b32HMGHI) กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 อำนวยศิลป์สารกิจ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์. ประเภทชาย. ระดับชั้น. ป1-ป6 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=13OIdU97l9vMmw19PqDFgq4Nqcjh0uOzp) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย คุรุสภาสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2560 (ผู้บริหารสถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q-8vLqydWaN97944Y-uke5d7cH9VeSFd) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย รางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทสถานศึกษาดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qJbmjotnIoM0gEflEV-RGibmuBkqeOaL) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ปี 2560 (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1-pooEau2LYLycUFou8mQrNo_WcsHPYEw) กระทรวงแรงงาน ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 บ้านหนองสะแก การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1QNNevXtwBArykAVx49hAxXorbbMqRymM) สพฐ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 เสมาอุปถัมภ์ สถานศึกษาพอเพียง 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Xca_O9itlABVscZoBpYohHzY7TwoGjvd) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริงยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1dKVkUXt486A-pO6Qzis2QhfXFpiE4TKU) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1o09vcR5YVzSl-4PNQ1WZz69GhTZbSO_6) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดเหมสูง เป็นหน่วยส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ddZuSYdROu5dr1-xP-6JCzKGcOweRN1T) กระทรวงวัฒนธรรม ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดเหมสูง รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XPSHoliATh_gJF9seW5Yb3gI0gWJvNj5) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1v_MzTB3xzIEy6R0Ne3aHTE-We8u-kfLr) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 วัดเหมสูง เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-ป.6 (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1_PTzIV6gTRih009sVrf1ayDxUQ11A1r6) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์