:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1EsnRJmilvMPnc69tAXLz3vegWRzps2Mj) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1yMhqH6uxGWkJ0F1B-IvgufDjWp_XAU5M) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับภาค 2560 โคกวังวนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1bet1Quz0x8K6RMoq3xyHMJwK6AdTTQ-r) สพฐ. ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IecmDZrrbY-Ktg19xNpqVxemwODlHHbX) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1iwMyE1TkVno_k3-vfYiyOkR4H19Vxp3v) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1KEuBRkMCd5GCaaVWYeX2GgtLIxicBjK6) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Ts6oyJx9xHTe6v3ZRzC9RaFTk_wNF59R) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1LJQY6lppmx8XRsIm6dC9PIilmN9cav50) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1Dm31I0ZlHFBKAbAEJJNTl4t0Srehi_tV) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1XkOpObCtYVniQAMcyBh8xk9__MNxJD8B) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14ZS49z1hUhc8Z7Dl3LVp_g7XfRAdT6M3) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1T1sQjOdWKFELShXg-makepeIGJwRahvL) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ImPCxbe350bMuRnmKzrmzmIwvTD_Z4jz) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 โคกวังวนวิทยา เข้าร่วมการประกวดคัดลายมือ ในช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น โครงการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1k1aoXW_8dkPvSKrtPzlz3_NoDXMQg52k) จังหวัดนครราชสีมา ไม่พบไฟล์