:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1siEffmy3lQqHG2DMcsIcjLnW0hPC09Ym) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1clEeFgXTDsSq6IT9ZUUirCnS69hg9tAG) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง ชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1D4Gt3r4XKJvDpdgMHPqiUkON--Qh8Pgw) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาฟุตบอล ประเภท ชาย ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1qR4HOp7Ij8PIhwkDLozMWmR6NbCCxLxe) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท หญิง ระดับ อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1s1K1gRMyKs0CSgeLJMNJZBvRUVdvF8Cq) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๑๕ เมตร ประ เภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=14PlBBHiBtR7NPFWHwa4rwLUJsY6tlPU0) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตร ประเภท หญิง ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19tP67kfB3Ul2eoifamM5LpTJIUoSZ5Fv) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ๑ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองยาง รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัด ๔x๒๕ เมตรประเถท หญิง ระดับชั้น อนุบาล (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=19hUhUV1du16jD-sK3k40sBPBklSVJI8m) ศูนย์ดเครือข่ายเฉลิมพระเกียรติ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย การประกวดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน"สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" ประจำปี ๒๕๖๐ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1hO_CC6R9Bh1mrBkKQ4CBI3TPyjFWrDpY) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1otHSJtSIBEOva9Qrgk4kTMQYxMSzZW52) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1maSj3AmWuNmEesOsSxjdUqDe3Uro3pfR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1q2YkMpW42x9RdYQ3SlhTZYgmt89xwP7t) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย เป็นครูผู้สอนรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ (ครู ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1pWLOjHQUBs90wP_yJ8N1TfiAmPHGbZTV) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองขามน้อย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (นักเรียน ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1F0PgWFPlyuS1vpX9KZg067uqR7mxN5kE) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ไม่พบไฟล์