:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2562 โคกวังวนวิทยา ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (เด็กหญิงพิมพ์พิชชา พลศักดิ์) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 โคกวังวนวิทยา ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (นายธนัช พัธนภาคินทร์ (ครู)) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 โคกวังวนวิทยา ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (นางสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ (ผอ.)) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 โคกวังวนวิทยา ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (เด็กหญิงจิรัชฌา สมกลาง) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 โคกวังวนวิทยา ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (โรงเรียนโคกวังวนวิทยา) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 โคกวังวนวิทยา ชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องสรภัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย และคุณบิดามารดา ปีการศึกษา 2562 ที่วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม (นางอรทัย พรมวัง (ครู)) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านด่านพัฒนา กรรมการตัดสินการแข่งขัน การสวดมนต์แปลไทยระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ (นายเศรษฐเมธ พรมวัง) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านด่านพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2562 บ้านด่านพัฒนา คนดีศรีคุณธรรมโคราช (นายเศรษฐเมธ พรมวัง) จังหวัดนครราชสีมา เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านด่านพัฒนา ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 (นายเศรษฐเมธ พรมวัง) สพฐ.,มจร.,สคล. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านด่านพัฒนา เป็นผู้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (เด็กชายไชยวัฒน์ ท้าวนอก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านท่าลาดขาว ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ (นางสาวอินทร์แปง สมานมิตร) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2562 บ้านตะกุดเครือปลอก การแข่งขัน Best Practice ครู โครงการโรงเรียนสุจริต (นางจุฑามาศ สุขประเสริฐ) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2562 บ้านปรางค์ รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ระดับชาติ OBEC AWARDS ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง