:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับภาค 2560 บ้านหินโคน กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 (เด็กหญิงขณิฐา ยาเลิศ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหินโคน กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 (เด็กหญิงวรรณฤดี มวญจะบก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหินโคน กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 (นายอนุสรณ์ สนิทชัย) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหินโคน กิจกรรมการ การแข่งขันมายากล ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 (นายศุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองพลอง ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ป.3 ปีการศึกษา 2560 ลำดับที่ 1 (โรงเรียนบ้านหนองพลอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองพลอง โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(O-NET)สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนบ้านหนองพลอง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2560 บ้านหินโคน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ประจำปี 2560 (นางสาวจิราพร เตไธสง) มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 (นางนภสร จิตรพิมาย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2560 บ้านหินโคน ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย (โรงเรียนบ้านหินโคน) กระทรวงวัฒนธรรม เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2560 บ้านหินโคน ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (โรงเรียนบ้านหินโคน) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตตรวจราชการ 2560 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 (เด็กหญิงชลธิชา ศรีสุข) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสีบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 (นางนฤมล เพประโคน) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหนองพลอง รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 (เด็กชายเจษบดินทร์ ทองทา) สพฐ. เอกสารอ้างอิง
ระดับภาค 2560 บ้านหนองพลอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (นางนุชธิดา เบ้าคำ) สพฐ. เอกสารอ้างอิง