:
ระดับ ปี โรงเรียนที่ได้รับ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ
ระดับชาติ 2561 บ้านเมืองพลับพลา สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OMuHvGmWn6U5NTtnDR3kzktwRNbAQST_) กระทรวงศึกษาธิการ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านเมืองพลับพลา อบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1ND1RO6rdMkEB-GqsrJXEiTxmzUCX8SYF) สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านพิชิตคเชนทร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (สถานศึกษา ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1OdQb0RXQ4YtbHfIkot0cREPT8qhRNp8o) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านปอพราน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1GMnrDl3h3LfFMePZy-F1SDwPqx3nuxlW) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านปอพราน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561 ผ่านระดับดีเยี่ยม (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1cJ5E92waqcsUENtnwZFoK434w-DOhvQt) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านปรางค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4 - ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1xV0rnjn_-9IxtN-KHzMWtDqQVhRgUf8N) สพป.นม.2 ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2561 บ้านปรางค์ สถานศึกษาปลอดภัย (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=15BMHPCkb2Amvi62Up5ihDMCkZVzmIJpj) กระทรวงแรงงาน ไม่พบไฟล์
ระดับเขตตรวจราชการ 2561 บ้านบุกระโทก เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ ชั้น ม.3โดยรวมสูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1IsZw7CcUEj-rJu1OqJOasuoYwof3wZXQ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครรราชสีมา เขต 2 ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านบึงพระ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1MDC2QBBIbpnxACL9sf6QL0OoU9mK2Cxo) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่พบไฟล์
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2561 บ้านบึงพระ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ลิงค์สำหรับดูรางวัล https://drive.google.com/open?id=1JERf_SdLFA_svYORrRkV3-1iswmYQOso) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่พบไฟล์
ระดับชาติ 2560 วัดพะโค การประกวดกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น (นางแพรพิไล มากพันธ์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2560 วัดพะโค เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ (นญ.ณัฐฐินันท์ พิมเสน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เอกสารอ้างอิง
ระดับชาติ 2560 บ้านดอน สถานศึกษาพอเพียง 2560 (โรงเรียนบ้านดอน) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง
ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด 2560 บ้านหนองพลอง ได้รับคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สถานศึกษาพอเพียง 2560" (โรงเรียนบ้านหนองพลอง) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารอ้างอิง